Politica de confidențialitate

Titlu

Subtitlu

Protecția Datelor cu Caracter Personal

DOMAINE VINARTE SRL este operator de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către VINARTE numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)

Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

„date cu caracter personal” orice informații privind persoana fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un număr, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, propriile identități sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita procesarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, agenție publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilitate prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi bune în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, emiterea sau alt organism care prelucrează datele cu personal în numele operatorului;

„parte terță” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoane care, sub directă autoritate a operatorului sau a persoanelor împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze data cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanelor vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informație și lipsită de ambiguitate a persoanelor vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care sau privesc să fie. prelucrate;

DOMAINE VINARTE SRL, prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizărilor legitime în relația cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților; Scopurile colectării datelor sunt: ​​informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.vinarte.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorilor.

Prin citirea prezentei ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile de respectare a GDPR, respectiv:

– dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.,
– dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal, – dreptul la rectificare și dreptul la ștergerea datelor,
– dreptul la restricționarea prelucrării,
– dreptul la portabilitatea datelor,
– dreptul la opoziție și
– de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat,
– dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislație privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care aveți nevoie, sunteți necesar dacă sunteți incorect, vă puteți adresa cu o scrisoare scrisă, date și semnate către DOMAINE VINARTE SRL, pe e-mail la adresa: comenzi@vinarte.ro

În cerere, vă rugăm să menționați dacă informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veți primi informații personale. Va sa achizitionati cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, nu rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a nu asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastra. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informații pe care ni le-am furnizat în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor, și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali. . În acest sens, DOMAINE VINARTE SRL va stoca datele dvs. în conformitate cu Politica de Retenție a Datelor care reglementează o limită de prestabilitate și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, VINARTE se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate și de asemenea, se asigură că perioada pentru îngrijirea datelor cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinire. termenelor limitate, date personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

DOMAINE VINARTE SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care se asigură că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se asigură. face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, servicii de bancare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, ce acționează în limitele și obiectivele de stabilitate ale DOMAINE VINARTE SRL, conform conditiilor din prezenta Politica.